Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


 

1. นายนุรักษ์  วงษ์แก้ว                      27  สิงหาคม 2507 – 20 กันยายน  2508

2. นายสัมฤทธิ์ ศรีสะอาด                     20  กันยายน 2508 – 4  มกราคม  2510

3. นายอ่ำ  กิจนุกร                           4    มกราคม 2510 – 30  กันยายน 2529

4. นายพินิจ  พรรคพล                       14  ตุลาคม 2529 – 19  กุมภาพันธ์ 2531

5. นายขันตี ภูนาขาว                         19  กุมภาพันธ์ 2531 – 14 มิถุนายน 2532

6. นายบุญหนัก นันทกุล                     4  มิถุนายน 2532 -  1  ตุลาคม  2533

          7. นายสุดตา  บุญแก้ว                       1   ตุลาคม 2533  -  15  มิถุนายน  2554

          8. นายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ                 18  มิถุนายน  2554 -  30 พฤษภาคม 2561
          9. นางสุภารัตน์  ศิริธร     
                  31 พฤษภาคม 2561  -  ปัจจุบัน