Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนยางโกนวิทย์

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนยางโกนวิทย์


 

      โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 171   คน มีข้าราชการครูในโรงเรียน 13  คน พนักงานราชการ   2  คน ครูอัตราจ้าง  4  คน  มีพื้นที่  12 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4    รหัสไปรษณีย์ 41160 โทรศัพท์ 042 – 220172   มีอาคารเรียน 2 หลัง ชุมชนมีระดับการศึกษาในระดับต่ำ รายได้น้อย ครอบครัวมีปัญหาการอย่าร้างสูง โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนไม่เอื้อแต่แข็ง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นแนวทางพัฒนาพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


 

ภารกิจ

 

          โรงเรียนยางโกนวิทย์ เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบ่งเป็น  3  ระดับ

1.ระดับก่อนประถมศึกษา

1.1   ระดับอนุบาล 1

1.2   ระดับอนุบาล 2

2.ระดับประถมศึกษา

2.1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.ระดับมัธยมศึกษา

3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โดยมีความคาดหวังให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้

1.  การพัฒนาคน

2.  การพัฒนาชีวิต

3.  การพัฒนาสังคม


ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

 

โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 รหัส 68051003 ตั้งอยู่ที่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2507

ปัจจุบันมีนายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตที่ตั้งของโรงเรียน

          เขตการปกครอง

                   อ.บ.ต. หนองหัวคู

          ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

                   เป็นที่ราบ

ระยะห่างจากโรงเรียน

          ห่างจากสำนักงานกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ ระยะทาง   9   กิโลเมตร

          ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4  ระยะทาง 17  กิโลเมตร

ที่ดินของโรงเรียน

          เป็นที่ราบมีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน เป็นผืนเดียวกันทุกแปลง

แหล่งน้ำในโรงเรียน

          ถังน้ำ ฝ. 33

          สระเลี้ยงปลา

          ประปาโรงเรียน

ไฟฟ้า

          โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค